Fakturačné údaje:
RONA, a. s.
Schreiberova 365, 02061 Lednické Rovne
IČO: 31642403
DIČ: 2020442182
IČ DPH: SK2020442182
registrácia: Okr. Súd, Trenčín, Vložka č.: 299/R
Bankové spojenie Slovenská republika (mena – EUR)
IBAN: SK80 0200 0000 0000 0160 3372
Názov banky: VÚB, a. s., Bratislava

Korešpondenčná adresa, zasielanie reklamácií:
RONA, a. s.
Schreiberova 365, 02061 Lednické Rovne

1. Príjem objednávok

Internetový obchod: www.eshop.rona.glass
E-mailom: eshop@rona.sk
Písomne: na korešpondenčnú adresu.
Všetky prijaté objednávky považujeme za záväzné.

2. Vznik kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva vzniká prijatím objednávky kupujúceho predávajúcim.

3. Ceny

Ceny sa riadia aktuálnym cenníkom internetového obchodu eshop.rona.glass.

Vyhradzujeme si právo na zmenu cien.

4. Odosielanie objednávok

Nasledujúci pracovný deň od prijatia platby za objednávku. Doručenie objednávky na Vašu adresu zvyčajne 24h od vyexpedovania objednávky. Prostredníctvom dopravných spoločností DPD, s. r. o. a Slovenská pošta, a. s. doručujeme len na území Slovenskej republiky a Českej republiky.

5. Poštovné a balné

DPD kuriér – 3,60 € s DPH
Slovenská pošta (kuriér) – 4,10 € s DPH
Slovenská pošta (balík na poštu) – 4,00 € s DPH

6. Doba dodania

Tovar skladom sa odosiela za 1 – 2 pracovné dni odo dňa prijatia platby za objednávku, avšak najneskôr do 14 dní. V prípade, že tovar nie je skladom, kupujúci bude informovaný o dobe dodania tovaru. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. O tomto však bude kupujúci okamžite informovaný. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri objednávke nadiktoval zlú korešpondenčnú adresu alebo ju chybne vyplnil v objednávkovom formulári.

7. Kupujúci je povinný

Prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru. Pri prevzatí tovaru skontrolovať tovar či nie je poškodený. Po prevzatí sa tovar považuje zo strany predávajúceho za nepoškodený. Tovar je až do jeho úplného zaplatenia stále majetkom predávajúceho.

8. Právo na odstúpenie od zmluvy

Zákazník má právo podľa zákona č. 102/2014 Z. z. na odstúpenie od zmluvy (tzn. vrátenie tovaru) do 14 dní od prevzatia pri uzatvorení zmluvy na diaľku aj bez udania dôvodu. Toto právo sa vzťahuje iba na spotrebiteľa, spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatvorení a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť príslušný formulár na odstúpenie od zmluvy.

Pokiaľ zákazník odstúpi od zmluvy, je povinný vrátiť tovar do 14 dní od doručenia späť dodávateľovi v originálnom obale, so všetkým príslušenstvom a v rovnakom stave, v akom tovar obdržal vrátane priloženej kópie potvrdenej objednávky – doporučene, s označením „Krehké“, aby počas prepravy nedošlo k znehodnoteniu výrobku. (Prevádzkovateľ neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie výrobku počas prepravy.) Ihneď po vrátení a kontrole je dodávateľ povinný vrátiť čiastku zaplatenú za tovar pri odpočítaní nákladov za dopravu a prípadné ďalšie náklady spojené s prepravou tovaru. Zákazník nesmie zaslať tovar na dobierku. Vzhľadom na to, že ju dodávateľ nemôže takto skontrolovať, pri zaslaní na dobierku necháme tovar vrátiť späť zákazníkovi, pričom sa doba dopravy započítava do 14 dní na vrátenie tovaru. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

Kupujúci je oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

9. Osobné údaje a ich ochrana

Viac o ochrane osobných údajov nájdete tu.

10. Platobné podmienky

Platba kartou, v hotovosti pri prevzatí tovaru, dobierkou. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na e-mailovú adresu kupujúceho.

11. Záruka

11.1. Na všetky naše výrobky poskytujeme záruku 24 mesiacov odo dňa predaja.
Záručný a pozáručný servis zabezpečuje:
RONA, a. s.
Schreiberova 365, 02061 Lednické Rovne
Nárok na záručné opravy je nutné uplatňovať v mieste predaja výrobku.

11.2. Záručné podmienky

1. Doba záruky sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave.
2. Pri uplatňovaní nároku na záručnú opravu musí byť výrobok doručený v originálnom obale s originálnym dokladom o kúpe výrobku. Výrobok doručí zákazník na vlastné náklady predajcovi.
3. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady a materiálové vady.
4. V prípade, na ktorý sa vzťahuje záruka, bude servisom poskytnutý materiál, potrebný k oprave a taktiež bude poskytnutý záručný servis. Vymenené diely a časti sa stávajú majetkom servisu.
5. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.

11.3 Záruka sa nevzťahuje na:

a) Závady spôsobené použitím k inému účelu, než ku ktorému je výrobok určený.
b) Škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, nepozornosťou, dopravou či nevhodným skladovaním.
c) Škody vzniknuté pôsobením mechanických, teplotných či chemických vplyvov.
d) Neodvrátiteľnou udalosťou (živelnou pohromou, požiarom, povodňou).

11.4 Osobné údaje kupujúceho

1. Predávajúci (prevádzkovateľ) spracúva osobné údaje kupujúceho za účelom doručenia tovaru objednaného kupujúcim, vystavenie daňového dokladu a záručného listu.
2. Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje: meno, priezvisko, názov firmy (ak je uvedená), adresa dodania, fakturačná adresa, telefón, e-mail.
3. Kupujúci je týmto oboznámený a súhlasí s tým, že predávajúci poskytuje meno a priezvisko, adresu a tel. kontakt prepravnej spoločnosti, za účelom bezproblémového dodania objednaného tovaru.

11.5 Cookies
Za účelom zlepšenia poskytovaných služieb pre Vás využívajú naše stránky súbory cookie. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia v počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Používaním súborov cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 18/2018 Z.z. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho prehliadača.

12. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu a zmenu týchto podmienok. Ostatné vzťahy predávajúceho a kupujúceho, tu uvedené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01. 01. 2019.