INFORMÁCIA:

Vami objednaný výrobok je krehký. Vami objednaný tovar podlieha dôkladnej kontrole, je uložený do originálneho balenia. Naviac je balík pred odoslaním z vnútra aj z vonka balený do tzv. bublinkovej fólie, ktorá dostatočne tlmí prípadné nárazy pri preprave. Zásielku potom zasielame s priplatenou službou poistené a krehké (určené pre posielanie skla).

REKLAMAČNÉ A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode eshop.rona.glass je štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť bezodkladne, najneskôr však do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu eshop@rona.sk alebo telefonicky v pracovné dni na +421 424 601 282. Aj napriek dôkladnému zabaleniu môže dôjsť celkom mimoriadne k jeho poškodeniu, a preto ho pred prebratím odporúčame skontrolovať. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. Kupujúci má právo neprevziať tovar od dopravcu pri doručení iného typu tovaru alebo v prípade dodania tovaru v rozpore s objednávkou kupujúceho, v prípade dodania tovaru v poškodenom obale alebo pri dodaní tovaru bez príslušných daňových a predajných dokladov (faktúra).

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte (kontakty). Pri uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením, napr. listom zaslaným poštou. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu RONA, a. s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou s doplnkovou službou krehké a poistené. Kupujúci je povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy, pričom náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení od doručovateľa.

Po prijatí reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie. V prípade uznania reklamácie Vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (v hodnote reklamovaného tovaru), a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.

Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.